- reklama -

- reklama -
 

Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I

31. 05. 2023 admin

Návrh na nové VZN (všeobecne záväzné nariadenia), ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I“. Zverejnené na pripomienkovanie: 25.05.2023.

Grafická výkresová časť tejto dokumentácie tvorí prílohu k záväznej časti:

  • PRÍLOHA Č. 1 – výkres č. 7 – SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VPS
  • PRÍLOHA Č. 2 – výkres č. 2 – KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH A DOPRAVA – záväzne reguluje funkčné využívanie pozemkov, koncepciu navrhovanej verejne prístupnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného napojenia na dopravný systém mesta; poloha a tvar stavieb vyznačených vo výkrese nie sú záväzné,
  • PRÍLOHA Č. 3 – výkres č. 3 – VODNÉ HOSPODÁRSTVO – záväzne reguluje verejné rozvody vodovodu, kanalizácie, ORL, ČS ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 4 – výkres č. 4 – ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE – záväzne reguluje VN a NN rozvody, trafostanice, STL plynovod, horúcovod ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 5 – výkres č. 5 – PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ REGULÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA – záväzne reguluje hranice regulačných blokov, zastavovacie podmienky pre pozemky a stavby, priestorovú reguláciu, limity využitia pozemkov, definuje maximálnu plochu na jednotlivých pozemkoch určenú k výstavbe hlavných objektov, definuje záväzne stavebnú čiaru, odstupové vzdialenosti, dimenzie jednotlivých častí návrhu vyjadrené v metroch.

Na stiahnutie: Návrh na nové VZN, Príloha č. 1 – Záväzná časť + Schéma ZČ a VPS, Príloha č. 2 – Komplexný urbanistický návrh a doprava, Príloha č. 3 – Vodné hospodárstvo, Príloha č. 4 – Energetika a telekomunikácie, Príloha č. 5 – Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia.

 

Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Obytná zóna Girbeš | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »