- reklama -

- reklama -
 

Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I

31. 05. 2023 admin

Návrh na nové VZN (všeobecne záväzné nariadenia), ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Obytná zóna Košice – Girbeš I“. Zverejnené na pripomienkovanie: 25.05.2023.

Grafická výkresová časť tejto dokumentácie tvorí prílohu k záväznej časti:

  • PRÍLOHA Č. 1 – výkres č. 7 – SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VPS
  • PRÍLOHA Č. 2 – výkres č. 2 – KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH A DOPRAVA – záväzne reguluje funkčné využívanie pozemkov, koncepciu navrhovanej verejne prístupnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného napojenia na dopravný systém mesta; poloha a tvar stavieb vyznačených vo výkrese nie sú záväzné,
  • PRÍLOHA Č. 3 – výkres č. 3 – VODNÉ HOSPODÁRSTVO – záväzne reguluje verejné rozvody vodovodu, kanalizácie, ORL, ČS ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 4 – výkres č. 4 – ENERGETIKA A TELEKOMUNIKÁCIE – záväzne reguluje VN a NN rozvody, trafostanice, STL plynovod, horúcovod ako verejnoprospešné stavby,
  • PRÍLOHA Č. 5 – výkres č. 5 – PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ REGULÁCIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA – záväzne reguluje hranice regulačných blokov, zastavovacie podmienky pre pozemky a stavby, priestorovú reguláciu, limity využitia pozemkov, definuje maximálnu plochu na jednotlivých pozemkoch určenú k výstavbe hlavných objektov, definuje záväzne stavebnú čiaru, odstupové vzdialenosti, dimenzie jednotlivých častí návrhu vyjadrené v metroch.

Na stiahnutie: Návrh na nové VZN, Príloha č. 1 – Záväzná časť + Schéma ZČ a VPS, Príloha č. 2 – Komplexný urbanistický návrh a doprava, Príloha č. 3 – Vodné hospodárstvo, Príloha č. 4 – Energetika a telekomunikácie, Príloha č. 5 – Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia.

 

Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Obytná zóna Girbeš | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

22. 03. 2018 admin

Dôvodom obstarania overovacej štúdie je zámer spoločnosti MONTE spol. s r.o., ako väčšinového vlastníka pozemkov v riešenom území, pripraviť podklad pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude záväzne usmerňovať stavebno-technický vývoj v riešenom území. Overovacia štúdia má definovať priestorovo-funkčnú skladbu riešeného územia s cieľom vytvorenia logických segmentov, pre ktoré by bolo možné následne obstarať samostatné územné plány zón, respektíve v zmysle návrhu tejto štúdie iniciovať zmeny a doplnky na úrovni územného plánu obce.

Verejnosť môže podať písomné pripomienky k Overovacej štúdii „Obytná zóna Košice, Girbeš“ do 30 dní odo dňa zverejnenia (21.03.2018) tohto oznámenia na adresu Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš
Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš
Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Obytná zóna Girbeš | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »