- reklama -

- reklama -
 

Obytný súbor Park Anička

26. 06. 2014 admin

Miesto: Anička
Počet bytových domov: 3
Počet bytov: 114
Celková podlahová plocha bytov: 13 806 m²
Celková plocha územia: 22 100 m²
Počet podzemných garáží: 104
Celkový počet parkovacích miest: 272
Začiatok výstavby: 05.2015
Ukončenie výstavby: 11.2016
Celkove náklady stavby: 10 mil. €
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B1, B2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I. Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova, Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park. Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotné riešenie územia s pracovným názvom Obytný súbor „Park Anička“ sa nachádza v obvode KE – I. v lokalite mestskej časti Košice – Sever v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti v jeho okrajovom juhovýchodnom rohu. Je v okrajovej polohe pred samotným areálom parku Anička na severnej strane Čermeľského potoka, tvoriacim mestské biocentrum 2. Košíc vytvárajúcim mestskú oddychovú a rekreačnú zónu s areálom „Ryba“ s vodnou plochou a športovými plochami: kúpalisko, tenis, futbal či detské ihriská. Samotné riešenéúzemie je vymedzené z východu a juhu komunikáciou na ulici Pod šiancom pričom z juhu je táto komunikácia paralelná s ulicou Hlinková. Na západnej strane je areál ohraničený pásom jednopodlažných garáži a dvojpodlažnými objektmi občianskeho vybavenia – bývalých bytoviek, popri komunikácii na Vodárenskej ulici, na ktorú sa na juhozápadnom rohu dopravne napája areál z ulice Pod šiancom. Zo severu je areál ohraničený vnútroareálovou komunikáciou areálu vodárenskej spoločnosti ktorá je pokračovaním Vodárenskej ulice a ktorá v areáli končí pred Čermeľským potokom ohraničujúci územie v severovýchodnom rohu. V súčasnosti je celý areál oplotený bez možnosti prístupu verejnosti. Podľa aktuálneho ÚPN – HSA Košice je daná základná plocha vyčlenená v návrhu ako – obytná plocha viacpodlažnej zástavby s dodatkovou funkciou pre občianske vybavenie a zariadenia výroby, skladov s navrhovaným pásom verejnej zelene z východnej strany územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane k parku Anička.

Posudzovaná stavba pozostáva z týchto objektov:

 • Objekt A – bytový dom – 1.PP + 7.NP
 • Objekt B1 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
 • Objekt B2-B3 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
 • Objekt C – obchodné služby a administratíva – 1.NP + 3.NP
 • Objekt D – altány a park

 

Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice
Obytný súbor Park Anička - lokalita Situácia stavby - Obytný súbor Park Anička Košice
Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice Zastavovacia situácia - Obytný súbor Park Anička Košice

(zdroj: enviroportal.sk)

Napísané v Park Anička | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Košice štartujú najväčšiu rekonštrukciu cestných komunikácií

24. 06. 2014 admin

Mesto Košice začína s najväčšou rekonštrukciou cestných komunikácií na území mesta za posledné roky. Je významná aj z pohľadu investovaných financií, vďaka ktorým až sedemnásť miestnych komunikácií prejde komplexnou rekonštrukciou. Opravy budú trvať do konca letných prázdnin.

Mesto doteraz v roku 2014 opravilo približne 6500 m² ciest v hodnote 335.000 eur. V 26 týždni štartujú opravy, ktoré sú svojim rozsahom najväčšie za posledné roky. Mesto na ne použije financie v objeme 2,35 milióna eur, ktoré získalo ako návratnú, bezúročnú finančnú výpomoc Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zároveň sa na august tohto roku pripravuje vyhodnotenie verejného obstarávania, ktoré súvisí s opravou chodníkov. Na tie mesto Košice ráta s preinvestovaným objemom financií vo výške približne 800-tisíc eur.

„Som rád, že tieto veľké opravy ciest a chodníkov, s ktorých realizáciou začíname už v týchto dňoch, prispejú k vyššiemu komfortu Košičanov, ale aj návštevníkov mesta a zároveň zvýšia ich bezpečnosť. Štartujeme tým len prvú etapu opráv, rozsiahlejšie rekonštrukcie ciest, s odhadovanou investíciou okolo 10 miliónov eur, sú plánované aj na roky 2015 a 2016,“ povedal primátor Richard Raši.

Obmedzenia v doprave, ktoré si tieto rozsiahle opravy vyžadujú, budú aktualizované pred zahájením prác na jednotlivých uliciach podľa schváleného harmonogramu. Počas opráv budú komunikácie označené prenosným dopravným značením a naplánované sú aj uzávierky o ktorých budú občania včas informovaní.

Práce bude realizovať firma EUROVIA – cesty Nitra, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.

Za finančné zdroje, ktoré mesto získalo ako finančnú výpomoc Ministerstva financií SR, sa v prvej etape zrekonštruujú cesty na uliciach: Ladožská, Dneperská, Bukovecká, Popradská, Trieda SNP, Trieda SNP, Svätoplukova -Thurzova, Krmanova, Drevný trh, Protifašistických bojovníkov, Pribinova, Žriedlová, Gerlachovská, Ďumbierska, ulica D. Feju, Mlynárska – Vojvodská, Maršala Koneva.

(zdroj: Tlačová správa)

Napísané v Projekty | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Nová Terasa II. etapa

05. 06. 2014 admin

Miesto: Ondavská ulica
Počet bytových domov (II. etapa): 8
Počet bytov (II. etapa): 216
Počet 1. izbových bytov (II. etapa): 24
Počet 2. izbových bytov (II. etapa): 80
Počet 3. izbových bytov (II. etapa): 84
Počet 4. izbových bytov (II. etapa): 28
Rozloha bytov: 39,7 m² do 105,4 m²
Celková úžitková plocha bytov: 15 020 m²
Celková plocha zelene: 8 082 m²
Počet garážových státi: 104
Počet parkovacích miest: 369
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Návrh obytnej zóny tvorí 8 bytových domov s 216 bytmi a samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Jedno-sekciové bytové domy A01-A04 v južnej časti územia pri nemocnici majú 7 nadzemných podlaží a dvoj-sekciové bytové domy B01-B04 v severnej časti majú 5 nadzemných podlaží. Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe vyposúvané do šachovnicového rastra, čím vytvárajú medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi bytovými domami A a B prechádza pozdĺžna promenádna os s prioritou peších, na ktorej je umiestnená aj časť parkovacích miest. Medzi objektmi bytových domov sú tiež umiestnené objekty občianskej vybavenosti pavilónového typu R01-R05. Priečnu priepustnosť územia bytových domov od nemocnice smerom na sever zabezpečuje verejný priestor medzi objektmi A02, A03, B02, B03, ktorý ponúka okrem pavilónov občianskej vybavenosti aj detské ihrisko, trávnaté a spevnené plochy. Každý bytový dom má prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu sú zastúpené rôzne druhy tohto priestoru, od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou. Každý z týchto priestorov obsahuje okrem zelene a plochy pre menšie detské ihrisko aj spevnené plochy využiteľné pre rôzne komunitné aktivity.

Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene s cieľom zabezpečenia správneho mixu medzi počtom zaparkovaných áut a príjemným pocitom z obytnej ulice. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na 1.nadzemnom podlaží bytových domo

Plánovaná výstavba, ktorá zahŕňa výstavbu 8 bytových domov a občianskej vybavenosti predpokladá podľa spracovanej urbanistickej štúdie trvalý záber pôdy 27 586,00 m².

Prílohy

 • urbanistická koncepcia (1947,389 kB)
 • doprava (1020,818 kB)
 • voda (737,146 kB)
 • elektro (626,488 kB)
 • plyn (605,395 kB)
 • zeleň (1653,734 kB)
 • regulácia (907,934 kB)
 • panoráma (3871,166 kB)
 • text (2708,871 kB)
 •  

  Nová terasa Košice - lokalita Situácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice
  Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice Vizualizácia - Nová terasa II. etapa Košice

  (zdroj: kosice.sk, enviroportal.sk)

  Napísané v Nová Terasa II. etapa | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »