- reklama -

- reklama -
 

Národné tréningové centrum Košice (overovacia štúdia)

15. 01. 2021 admin

Miesto: Popradská ulica
Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

Základná funkcia je tréningové zariadenie vrcholového športu miestneho a regionálneho charakteru. Iniciátorom výstavby je Slovenský tenisový zväz. Užívateľom bude NTC Košice, a.s.

Jedná sa o športovo-rekreačné centrum, ktoré bude poskytovať priestory hlavne pre tréningový a súťažný tenis, ako pre profesionálnych špičkových hráčov, tak aj pre dorastajúce tenisové talenty. Zariadenie obsahuje ďalšie súvisiace funkcie, ktoré umožnia kondičnú prípravu hráčov, ich relaxáciu, ale aj širšie športovo-relaxačné a oddychové funkcie prístupné pre širokú verejnosť. Zariadenie obsahuje aj ďalšie doplnkové funkcie vybavenostného charakteru ako je bufet, reštaurácia, fitnes centrum, servis a predaj športových potrieb, rehabilitačné stredisko, administratívu a nevyhnutné technické vybavenie.

V okolí pozemku sa na západnej a južnej strane nachádza prevažne malopodlažná bytová zástavba na uliciach Brnenská a Jihlavská. Na severnej strane sa nachádza pás zmiešaného územia vybavenosti, ako je administratíva šport a bývanie v bytových domoch. Tu sa nachádza športové zariadenie Tenisový klub Mladosť. Na východnej strane pozdĺž Popradskej ulice sa nachádza ďalšie ihrisko, ľahkoatletický ovál ako súčasť školy Kežmarská a bývanie v bytových domoch na Kežmarskej ulici.

Stavebný pozemok obsahuje budovy, ktoré tvoria zastavanú plochu a vonkajšie plochy, ktoré dotvárajú areál. Ústredným objektom areálu je tenisová hala a prevádzková budova. Prevádzková budova je predstavaná pred halu zo strany Popradskej ulice. Budovy sú prevádzkovo prepojené. Vonkajšie plochy areálu tvoria ihriská, zeleň a plochy dopravnej obsluhy.

Stavba svojou hlavnou fasádou ovláda verejnú časť priestorov na Popradskej ulici a dopĺňa uličnú zástavbu Verejnú časť ktorá je prístupná bez obmedzenia tvorí niekoľko kontinuálnych priestorov ako je nástupný priestor medzi komunikáciou s peším chodníkom a objektom. Tu sa jedná sa o plochy nástupné, hlavného parkoviska. Priestoru dominujú predstavané schody hlavného nástupu, a líniová zelená alej.

Sekundárny verejný priestor tvoria plochy prístupov k objektom občianskej vybavenosti a bývaniu na severnej strane areálu. Priestor vypĺňa hlavne plocha parkoviska so zelenou alejou a pešie chodníky zabezpečujúce voľný prístup k susediacich objektom. Tretiu časť verejného priestoru tvorí zelená plocha areálu, ktorá je voľne prístupná z úrovne hlavného parkoviska. Táto plocha je ústredným priestorom areálu. Ohraničuje ju terasa reštaurácie, tenisové kurty a zo strany ulice zábradlie oporného múru.

Ostatné plochy areálu sú vnútorné prevádzkové plochy, s kontrolovaným prístupom cez recepciu v 1.NP. Jedná sa o vnútorné plochy budovy a o plochy tenisových ihrísk.

Koncepcia usporiadania je založená na tvorbe dvoch funkčne odlišných hmôt budov. Jedná sa o dve funkčne rozdielne hmoty, ktoré sú architektonicky odlišne pojednané. Hlavná architektonická pozornosť je sústredená na hlavnú fasádu prevádzkovej budovy, ktorá dopĺňa uličnú zástavbu Popradskej ulice. Sem je orientovaný hlavný vstup, ktorý je tektonikou architektúry zvýraznený. Hlavná fasáda vytvára jedinečný charakteristický výraz stavby

Vzhľadom na blízkosť zastávok MHD k navrhovanému zariadeniu NTC, sú ponechané v jestvujúcich polohách. Areál je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou, a to ako autobusmi priamo na Popradskej ulici, tak aj z blízkych zastávok električiek. Na východnej strane areálu sa nachádza jestvujúca obojsmerná autobusová zastávka MHD, ktorá je vzdialená od hlavného vstupu cca 150 m.

Areál je oplotený len čiastočne a to na západnej a južnej strane, kde sa nachádzajú záhrady rodinných domov. Na rozhraní areálu a plôch bývania je osadená železobetónová izolačná stena, do výšky 2 m, ktorá je zároveň nosič vertikálnej zelene. Stena je 2 m vysoká a je od susediacich pozemkov bývania. Oplotenie uzatvára odsuvná brána pre zásobovací vjazd na zadnej strane tenisovej haly. Tenisové kurty sú oplotené vlastným 4m vysokým priehľadným oplotením. Ostatné hranice areálu nie sú oplotené. Vymedzenie tvoria oporné múry a samotné objekty.

 

Národné tréningové centrum Košice - Lokalita Národné tréningové centrum Košice
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Národné tréningové centrum | 2 komentáre »