- reklama -

- reklama -
 

Nové vizualizácie – Park Anička

13. 10. 2014 admin

Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

(zdroj: parkanicka.sk)

Napísané v Park Anička | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Obytný súbor Park Anička

26. 06. 2014 admin

Miesto: Anička
Počet bytových domov: 3
Počet bytov: 114
Celková podlahová plocha bytov: 13 806 m²
Celková plocha územia: 22 100 m²
Počet podzemných garáží: 104
Celkový počet parkovacích miest: 272
Začiatok výstavby: 05.2015
Ukončenie výstavby: 11.2016
Celkove náklady stavby: 10 mil. €
Ďalšie obrázky: tu v galérii

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B1, B2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I. Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova, Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park. Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotné riešenie územia s pracovným názvom Obytný súbor „Park Anička“ sa nachádza v obvode KE – I. v lokalite mestskej časti Košice – Sever v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti v jeho okrajovom juhovýchodnom rohu. Je v okrajovej polohe pred samotným areálom parku Anička na severnej strane Čermeľského potoka, tvoriacim mestské biocentrum 2. Košíc vytvárajúcim mestskú oddychovú a rekreačnú zónu s areálom „Ryba“ s vodnou plochou a športovými plochami: kúpalisko, tenis, futbal či detské ihriská. Samotné riešenéúzemie je vymedzené z východu a juhu komunikáciou na ulici Pod šiancom pričom z juhu je táto komunikácia paralelná s ulicou Hlinková. Na západnej strane je areál ohraničený pásom jednopodlažných garáži a dvojpodlažnými objektmi občianskeho vybavenia – bývalých bytoviek, popri komunikácii na Vodárenskej ulici, na ktorú sa na juhozápadnom rohu dopravne napája areál z ulice Pod šiancom. Zo severu je areál ohraničený vnútroareálovou komunikáciou areálu vodárenskej spoločnosti ktorá je pokračovaním Vodárenskej ulice a ktorá v areáli končí pred Čermeľským potokom ohraničujúci územie v severovýchodnom rohu. V súčasnosti je celý areál oplotený bez možnosti prístupu verejnosti. Podľa aktuálneho ÚPN – HSA Košice je daná základná plocha vyčlenená v návrhu ako – obytná plocha viacpodlažnej zástavby s dodatkovou funkciou pre občianske vybavenie a zariadenia výroby, skladov s navrhovaným pásom verejnej zelene z východnej strany územia popri ulici Pod šiancom pokračujúc popri Čermeľskom potoku na jeho južnej strane k parku Anička.

Posudzovaná stavba pozostáva z týchto objektov:

  • Objekt A – bytový dom – 1.PP + 7.NP
  • Objekt B1 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
  • Objekt B2-B3 – bytový dom – 1.PP + 5.NP
  • Objekt C – obchodné služby a administratíva – 1.NP + 3.NP
  • Objekt D – altány a park

 

Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice
Obytný súbor Park Anička - lokalita Situácia stavby - Obytný súbor Park Anička Košice
Vizualizácia - Obytný súbor Park Anička Košice Zastavovacia situácia - Obytný súbor Park Anička Košice

(zdroj: enviroportal.sk)

Napísané v Park Anička | Jeden komentár (napíšte vlastný - kliknite sem) »