- reklama -

- reklama -
 

Domino II (overovacia štúdia)

11. 02. 2021 admin

Miesto: Popradská ulica
Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

Hlavným cieľom riešenia overovacej štúdie „DOMINO II.“ je spracovanie návrhu koncepcie podrobného funkčného využitia a priestorového usporiadania pozemkov a stavieb pre výstavbu rodinných domov, občianskeho vybavenia, športovo rekreačného vybavenia a verejnej zelene, a návrhu dopravného a technického vybavenia územia.

Cieľom overovacej urbanistickej štúdie je riešiť čiastkové problémy v území vo väzbe na ulice Popradská, Breznianska a Myslavská. Spracovaná overovacia urbanistická štúdia môže slúžiť ako podklad pre spracovanie územného plánu zóny v súlade s ustanoveniami § 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Územie je zo severnej strane ohraničené areálom CVČ DOMINO a plánovanou komunikáciou obytného súboru Domino I, na západnej strane hranicami IBV Grot a plánovaného zámeru DOMINO III, v juhozápadnej strany koridorom Triedy KVP, z juhovýchodnej strany obytným súborom Luník VIII a hranicami skladovo obchodných areálov, zo severovýchodnej strany koridorom komunikácie Popradská ul. Celková veľkosť riešeného územia je cca 24,36 ha.

Základná urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia riešeného územia

V koncepte je riešené územie rozdelené do jednotlivých funkčných blokov, ktoré zodpovedajú plánovanej možnej etapizácii realizácie výhľadových zámerov, navrhovanému systému dopravnej obsluhy ako i navrhovaným stupňom ochrany existujúcich hodnôt prírodného prostredia.

Severnú časť územia tvoria dva bloky nízko podlažnej bytovej výstavby formou rodinných domov doplnenej v bloku 02 bytovým domom s občianskou vybavenosťou (OV) v parteri a OV tvorenou športoviskami a krytou športovou halou. Územie bloku 03 a 04 dnes funkčne v UPN HSU vedené ako Polyfunkčná plocha – verejná zeleň a plochy športovo-rekreačného charakteru, ktorá je v MÚSES vedená ako biocentrum miestneho významu „BC-M 10 – Jazierko na hlinisku“ je v návrhu rozčlenené na dva bloky 03,04, ktoré sa líšia stupňom ochrany prírodného prostredia a intenzitou ich budúceho využitia.

Južná časť územia blok č.04 v návrhu i vzhľadom na existujúce prírodné danosti je zachovaná ako prírodná plocha bez možnosti výstavby akejkoľvek OV, ktorá by bola tvorená parkom, kde by prírodné prostredie so zachovaní všetkých prvkov fauny a flóry bolo len dotvorené citlivo riešenými chodníkmi ( vedenými i nad plochy rastlých terénov (viď. Výkres č.03) a severná časť – blok č.03, ktorá nadväzuje na areál CVČ Domino by bola riešená ako prírodná plocha s možnosťou citlivého vloženia prvkov aktívneho oddychu v prírode.

Návrh na rozhraní areálu CVČ Domino a tohto bloku umiestňuje záchytné parkovisko a obslužný objekt OV umiestnený na severovýchodnom nároží tohto bloku, ktorý by tvoril zázemie pre obe tieto prírodné plochy (prechodné ubytovanie, požičiavanie športových potrieb, odbytové zariadenie, cukráreň s vonkajšou terasou, fitness centrum, hygienické zázemie a pod.). Využitie južnej časti riešeného územia je v návrhu riešené variantne s rezidenčným využitím líšiacim sa formami bytovej výstavby: rodinné domy, kombinácia rodinných domov a malo podlažnej bytovej výstavby a malo podlažnou bytovou výstavbou. V správe je popisovaná varianta kombinácie individuálnej a malo podlažnej bytovej výstavby zobrazenej na výkrese č.04.

 

Domino II Košice - Lokalita Domino II Košice
Domino II Košice Domino II Košice
Domino II Košice Domino II Košice
Domino II Košice Domino II Košice

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Domino II | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »


Národné tréningové centrum Košice (overovacia štúdia)

15. 01. 2021 admin

Miesto: Popradská ulica
Ďalšie obrázky: tu v galérii

 

Základná funkcia je tréningové zariadenie vrcholového športu miestneho a regionálneho charakteru. Iniciátorom výstavby je Slovenský tenisový zväz. Užívateľom bude NTC Košice, a.s.

Jedná sa o športovo-rekreačné centrum, ktoré bude poskytovať priestory hlavne pre tréningový a súťažný tenis, ako pre profesionálnych špičkových hráčov, tak aj pre dorastajúce tenisové talenty. Zariadenie obsahuje ďalšie súvisiace funkcie, ktoré umožnia kondičnú prípravu hráčov, ich relaxáciu, ale aj širšie športovo-relaxačné a oddychové funkcie prístupné pre širokú verejnosť. Zariadenie obsahuje aj ďalšie doplnkové funkcie vybavenostného charakteru ako je bufet, reštaurácia, fitnes centrum, servis a predaj športových potrieb, rehabilitačné stredisko, administratívu a nevyhnutné technické vybavenie.

V okolí pozemku sa na západnej a južnej strane nachádza prevažne malopodlažná bytová zástavba na uliciach Brnenská a Jihlavská. Na severnej strane sa nachádza pás zmiešaného územia vybavenosti, ako je administratíva šport a bývanie v bytových domoch. Tu sa nachádza športové zariadenie Tenisový klub Mladosť. Na východnej strane pozdĺž Popradskej ulice sa nachádza ďalšie ihrisko, ľahkoatletický ovál ako súčasť školy Kežmarská a bývanie v bytových domoch na Kežmarskej ulici.

Stavebný pozemok obsahuje budovy, ktoré tvoria zastavanú plochu a vonkajšie plochy, ktoré dotvárajú areál. Ústredným objektom areálu je tenisová hala a prevádzková budova. Prevádzková budova je predstavaná pred halu zo strany Popradskej ulice. Budovy sú prevádzkovo prepojené. Vonkajšie plochy areálu tvoria ihriská, zeleň a plochy dopravnej obsluhy.

Stavba svojou hlavnou fasádou ovláda verejnú časť priestorov na Popradskej ulici a dopĺňa uličnú zástavbu Verejnú časť ktorá je prístupná bez obmedzenia tvorí niekoľko kontinuálnych priestorov ako je nástupný priestor medzi komunikáciou s peším chodníkom a objektom. Tu sa jedná sa o plochy nástupné, hlavného parkoviska. Priestoru dominujú predstavané schody hlavného nástupu, a líniová zelená alej.

Sekundárny verejný priestor tvoria plochy prístupov k objektom občianskej vybavenosti a bývaniu na severnej strane areálu. Priestor vypĺňa hlavne plocha parkoviska so zelenou alejou a pešie chodníky zabezpečujúce voľný prístup k susediacich objektom. Tretiu časť verejného priestoru tvorí zelená plocha areálu, ktorá je voľne prístupná z úrovne hlavného parkoviska. Táto plocha je ústredným priestorom areálu. Ohraničuje ju terasa reštaurácie, tenisové kurty a zo strany ulice zábradlie oporného múru.

Ostatné plochy areálu sú vnútorné prevádzkové plochy, s kontrolovaným prístupom cez recepciu v 1.NP. Jedná sa o vnútorné plochy budovy a o plochy tenisových ihrísk.

Koncepcia usporiadania je založená na tvorbe dvoch funkčne odlišných hmôt budov. Jedná sa o dve funkčne rozdielne hmoty, ktoré sú architektonicky odlišne pojednané. Hlavná architektonická pozornosť je sústredená na hlavnú fasádu prevádzkovej budovy, ktorá dopĺňa uličnú zástavbu Popradskej ulice. Sem je orientovaný hlavný vstup, ktorý je tektonikou architektúry zvýraznený. Hlavná fasáda vytvára jedinečný charakteristický výraz stavby

Vzhľadom na blízkosť zastávok MHD k navrhovanému zariadeniu NTC, sú ponechané v jestvujúcich polohách. Areál je dobre prístupný mestskou hromadnou dopravou, a to ako autobusmi priamo na Popradskej ulici, tak aj z blízkych zastávok električiek. Na východnej strane areálu sa nachádza jestvujúca obojsmerná autobusová zastávka MHD, ktorá je vzdialená od hlavného vstupu cca 150 m.

Areál je oplotený len čiastočne a to na západnej a južnej strane, kde sa nachádzajú záhrady rodinných domov. Na rozhraní areálu a plôch bývania je osadená železobetónová izolačná stena, do výšky 2 m, ktorá je zároveň nosič vertikálnej zelene. Stena je 2 m vysoká a je od susediacich pozemkov bývania. Oplotenie uzatvára odsuvná brána pre zásobovací vjazd na zadnej strane tenisovej haly. Tenisové kurty sú oplotené vlastným 4m vysokým priehľadným oplotením. Ostatné hranice areálu nie sú oplotené. Vymedzenie tvoria oporné múry a samotné objekty.

 

Národné tréningové centrum Košice - Lokalita Národné tréningové centrum Košice
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia
Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia Národné tréningové centrum Košice Vizualizácia

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Národné tréningové centrum | 2 komentáre »


Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

22. 03. 2018 admin

Dôvodom obstarania overovacej štúdie je zámer spoločnosti MONTE spol. s r.o., ako väčšinového vlastníka pozemkov v riešenom území, pripraviť podklad pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude záväzne usmerňovať stavebno-technický vývoj v riešenom území. Overovacia štúdia má definovať priestorovo-funkčnú skladbu riešeného územia s cieľom vytvorenia logických segmentov, pre ktoré by bolo možné následne obstarať samostatné územné plány zón, respektíve v zmysle návrhu tejto štúdie iniciovať zmeny a doplnky na úrovni územného plánu obce.

Verejnosť môže podať písomné pripomienky k Overovacej štúdii „Obytná zóna Košice, Girbeš“ do 30 dní odo dňa zverejnenia (21.03.2018) tohto oznámenia na adresu Magistrát mesta Košice, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš
Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš
Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš Overovacia štúdia Obytná zóna Košice, Girbeš

(zdroj: kosice.sk)

Napísané v Obytná zóna Girbeš | Žiadne komentáre (napíšte vlastný - kliknite sem) »