- reklama -

- reklama -
 

Návrh novej organizácie dopravy – zjednosmernenie centra Košice

06. 05. 2011 admin

Štúdia TU Košice (2005)

Návrh novej organizácie dopravy

Zjednosmernenie centra – koncept Ing. Pavel Titl (2003)
– vnútorný mestský okruh Štúrova → Štefánikova → Továrenská → Bačíkova → Moyzesova → Štúrova

Návrh novej organizácie dopravy

Základné princípy riešenia

 • Vytvorenie jednosmerného okruhu „I“ pre IAD v trase Štúrova → Štefánikova → Továrenská → Bačíkova → Moyzesova
 • Vytvorenie vnútorného obslužného okruhu „0“ Kováčska → Kasárenské námestie → Zbrojničná → Mäsiarska → Bočná → Mojmírova → Pribinova → Roosveltova → Čajakova → Kováčska pre dopravnú obsluhu CMZ
 • Na komunikáciách Štefánikova a Moyzesova organizácia dopravy: tri pruhy v smerovaní proti smeru hodinových ručičiek /jeden vyhradený MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá, dva pre IAD, štvrtý – protismerný – vyhradený pre MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá/
 • Na komunikácii Štúrova južná strana zachovaný dnešný stav /jeden vyhradený MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá, dva pre IAD/, severná strana električková doprava a pravý pruh vyhradený MHD, ľavý pruh IAD/
 • Na uliciach Továrenská – Bačíkova organizácia dopravy: dva pruhy v smerovaní proti smeru hodinových ručičiek /oba IAD/, tretí – protismerný – vyhradený pre MHD + vozidlá polície, požiarne vozidlá, sanitné vozidlá
 • Na ulici Hviezdoslavovej električková doprava a automobilová doprava s preferovaním MHD

Situácia okruhu „O“ a „I“

Návrh novej organizácie dopravy

Základné body riešenia

 • Celková dĺžka okruhu I je cca 3.720 metrov, predpokladaná doba prejazdu celého okruhu je cca 4 a pol minúty.
 • Celková dĺžka obslužného okruhu O je cca 2550 m
 • Prebudovanie uzla Štefánikova – Masarykova – Gorkého – Hviezdoslavova – Továrenská
 • Úprava uzla Štúrova – Moyzesova – Rastislavova
 • Svetelná signalizácia /existujúca aj nová/ zabezpečí v maximálnej miere plynulý prejazd vozidiel IAD a MHD po okruhu I, ako aj bezpečné prechádzanie peších cez komunikácie v križovatkách, s nastavením rýchlosti prejazdu na 50-55 km/h (zelená vlna)
 • Úpravy existujúcich zariadení CSS na okruhu I:
  • – výmena radičov a preprogramovanie na dynamické riadenie križovatiek
  • – doplnenie riadených smerov a peších priechodov
 • Vybudovania nových zariadení CSS pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti automobilovej dopravy a peších v uzloch Štefánikova – Masarykova – Gorkého – Továrenská, Moyzesova – Dominikánske námestie, Moyzesova – Galenova, Štefánikova – Protifašistických bojovníkov – Staničné námestie

Navrhovaná organizácia dopravy na okruhu „I“ (príklad ulica Moyzesova)

Návrh novej organizácie dopravy

Návrh zmeny organizácie dopravy – Pozitíva

 • Plynulosť dopravy v riešenom mestskom okruhu s dôrazom na MHD
 • Zachovanie parku oproti OD DARGOV, eliminácia výrubu stromov, eliminácia zásahu do Pamätníka neznámeho vojaka a eliminácia stavebných zásahov do zelene
 • Vloženie súvislého zeleného pásu stromov formou alejovej výsadby do južného koridoru Námestia osloboditeľov
 • Vyhradené pruhy MHD na Moyzesovej, Štefánikovej, Bačíkovej, Továrenskej, Štúrovej
 • Vyriešenie systému organizácie dopravy v mestskej pamiatkovej rezervácii /MPR/
 • Využitie existujúcej dopravnej siete bez výrazných stavebných zásahov realizáciu dlhodobého riešenia dopravy
 • Vybudovanie potrebnej križovatky pre systém KORID
 • Zvýšenie bezpečnosti dopravy pri prejazde nehodovým uzlom Štefánikova – Gorkého – Masarykova

Návrh zmeny organizácie dopravy – Príležitosti

 • Využite externých finančných zdrojov na systémové a koncepčné riešenie dopravy v širšom centre mesta, zapojenie Južnej triedy, odľahčenie ulíc Rastislavova a Jantárová
 • Optimalizácia dopravy v centre mesta
 • Zlepšenie prestupu cestujúcich v uzloch Dom umenia, Námestie Maratóna mieru
 • Úprava okolia Pamätníka sovietskej armády
 • Systémová organizácia parkovania v MPR
 • Vybudovanie križovatky Štefánikova/Gorkého/Masarykova/Hviezdoslavova – príprava na zapojenie severnej časti mesta na prípojku na vonkajší okruh /most ponad železničnú trať/
 • Preferencia MHD vrátane autobusovej a trolejbusovej – zriadenie 7 km vyhradených pruhov MHD
 • Dlhodobý príspevok mesta do EHMK – zvýšenie kultúry dopravy s dôrazom na skvalitnenie MHD
 • Možnosť riadenia dopravy novými technickými prvkami – premenlivé dopravné značenie

Návrh zmeny organizácie dopravy – Financovanie

 • Potrebné stavebné úpravy – vybudovanie križovatky Štefánikova/Gorkého/Masarykova/Hviezdoslavova, úprava križovatky Štúrova/Moyzesova hradí investor projektu AUPARK Košice ako vyvolanú investíciu
 • Úprava a dobudovanie cestnej svetelnej signalizácie budú uhradené dodávateľom údržby cestnej svetelnej signalizácie v rámci rozpočtu, ktorý je vyčlenený na údržbu cestnej svetelnej signalizácie
 • Potrebné úpravy vodorovného a zvislého dopravného značenia budú vykonané mestom Košice v rámci pravidelnej každoročnej údržby vodorovného a zvislého dopravného značenia

 
 

Námestie osloboditeľov – situácia
Námestie osloboditeľov – situácia
Križovatka Masarykova/Gorkého – situácia
Križovatka Masarykova/Gorkého – situácia
Križovatka Štúrova/Moyzesova – situácia
Križovatka Štúrova/Moyzesova – situácia

(zdroj: Magistrát mesta Košice)

Napísané v Projekty | 5 komentárov »