Aupark

Aupark, Optima, Kika, Galéria ...

Re: Aupark

Poslaťod cudzinec v Str Apr 01, 2009 1:30 pm

Asi ticho pred burkou 8-)
cudzinec
 
Príspevky: 42
Registrovaný: Str Apr 09, 2008 3:48 pm


Re: Aupark

Poslaťod P.L v Štv Júl 23, 2009 1:35 pm

V Košiciach dňa 16.7.2009
Č:A/2009/08597-09/ I /KRA
Vybavuje: Ing. Kramárová
Telefón:. 68 27 205, 62 25 217VEC
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.


Dňa 5.5.2009 podal AUPARK Košice spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava zastúpená fy TD GROUP spol. s r.o., Jakobyho 19, Košice na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Nákupno – zábavné centrum AUPARK Košice. Vonkajšie inžinierske objekty, Námestie Osloboditeľov, Košice." na pozemkoch na pozemkoch parcelné čísla 2444/6, 1980/1, 1973/2, 1971/1, 2444/1, 2444/3, 2487/6, 2573/2, 2443/1, 2443/2, 2443/3, 2443/4, 2443/5, 2443/6, 2443/7, 2443/11, 2443/12, 2443/13, 2443/14, 2014/12, 2585, 1966, 1967, 1968, 1081/3, 1980/2, 2569/1, 1971/2, 2606/1, 2591/1, 2592, 2594 v katastrálnom území Stredné mesto a na pozemkoch parcelné čísla, 2491/6, 1723/105, 1723/108, 2444/2, 2444/5, 1603/63, 1603/70, 2500, 2487/5, 2491/14 v katastrálnom území Skladná.

Projekt navrhovanej stavby rieši stavebné objekty:

SO 600 Teplovod – novonavrhované prípojky
SO 601 Prekládka horúcovodu
SO 651 HV prípojka pre OST SO 101
SO 652 HV prípojka horúcovodu pre SO 102
SO 700 Plynovod
SO 701 Prekládka STL plynovodu D 225PE
SO 702 Prekládka NTL plynovodov
SO 703 Uloženie chráničiek pre STL plynovod
SO 751 Prípojka STL plynovodu
SO 8000 Silnoprúdové rozvody VN, NN, VO, AO, TV, NK
SO 8021 Demontáž NN prívodu ku fontáne
SO 8031 Demontáž VO
SO 8201 Prípojka NN, VO
SO 8301 Verejné osvetlenie
SO 9000 Vonkajšie SLP kábelové rozvody
SO 9001 Zrušenie závesného a úložného kábla ST a VTA
SO 9002 Prekládka slaboprúdového sign. kábla TEKO
2


SO 9003 Prekládka kábelovej šachty ST
SO 9004 Zrušenie závesného sl. kábla ANTIK
SO 9005 Prekládka sl. kábla ANTIK
SO 9006 Zrušenie a prekládka sl. kábla KBC
SO 9101 SLP kábelové rozvody – prípojka ST
SO 9102 SLP kábelové rozvody – prípojka ANTIK
SO 9103 SLP kábelové rozvody – prípojka KBC
SO 11 000 Príprava územia
SO 11 007 Dočasná prípojka VN res. NN pre stavbu
SO 11 008 Dočasná trafostanica pre stavbu – kiosková trafostanica
SO 11 009 Osvetlenie staveniska


Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania a nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery stavby a predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V tejto istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad má zato, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné písomné námietky a pripomienky uplatniť na stavebnom úrade, pracovisku Košice - Staré Mesto, č.dverí 69 v stránkové dni najneskôr v určenej lehote.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní.
Ing. František K n a p í k
primátor mesta Košice
3


Doručí sa:
1. Stavebník: AUPARK Košice spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava
2. TD GROUP spol. s r.o., Jakobyho 19, Košice
3. Projektant: Ing. arch. Juraj Jančina, Vysoká 26, Bratislava
4. Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, Bratislava 815 63
5. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice
6. Obvodný úrad Košice, Komenského 52, Košice
7. Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
8. Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, Košice
9. Mesto Košice odd. Útvar hlavného architekta mesta, Tr.SNP 48/A, Košice
10. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice
11. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava 814 06
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, Bratislava 812 35
13. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odd.ŠVS,Adlerova 29, Košice
14. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odd.Odpad.hospod., Adlerova 29, Košice
15. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odd.OPaK, Adlerova 29, Košice
16.Obvodný úrad životného prostredia Košice, odd.Ochr. ovzdušia, Adlerova 29, Košice
17. Krajský úrad životného prostredia Košice, Komenského 52, Košice
18. Úrad košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice
19. KR Hasičského a záchranného zboru Košice, Komenského 52, Košice
20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice
21. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava 823 05
22. Mesto Košice- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Tr.SNP 48/A, Košice
23. Stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Juh, Smetanova 4, Košice
24. Mesto Košice, odd. výstavby a životného prostredia, Tr.SNP 48/A, Košice
25. Mesto Košice, odd. správy majetku, Tr. SNP 48/A, Košice
26. Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
27. Mesto Košice, odd. správy komunikácií, Tr. SNP 48/A, Košice
28. KR Policajného zboru, KDI, Moyzesova 19, Košice
29. Slovak Telekom a.s. , Poštová 18, Košice
30. Východoslovenská distribučná a.s. OR Košice, Mlynská 31, Košice
31. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Moldavská 12, Košice
32. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, Košice
33. Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice
34. Tepláreň Košice a.s., Teplárenská 3, Košice
35. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice
36. UPC Slovensko, Alvinczyho 14, Košice
37. T-Mobile Slovensko a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava 831 03
38. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava 821 09
39. Dopravný podnik mesta Košice a.s., Bardejovská 6, Košice
40. Antik, Rázusova 1, Košice
41. KBC Group s.r.o., Letná 42, Košice
42. Telefónica O2 Slovakia s.r.o.m Viedenská cesta 5, Bratislava
43. ELTODO osvetlenie s.r.o., Rampová 5, Košice
44. Martin Džupin, Jenisejská 67, Košice
P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

Re: Aupark

Poslaťod P.L v Štv Júl 23, 2009 1:38 pm

P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

Re: Aupark

Poslaťod P.L v Štv Júl 23, 2009 1:45 pm

:) :) :) :) :) :) :) :)
P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

Re: Aupark

Poslaťod cudzinec v Pia Júl 31, 2009 11:00 am

tak to znamená, že sa čoskoro začne staviať? Snáď sa Aupark stihne postaviť do MS v hokeji... bola by trošku hanba mať v centre mesta pri takomto športovom sviatku stavenisko, nie?
cudzinec
 
Príspevky: 42
Registrovaný: Str Apr 09, 2008 3:48 pm

Re: Aupark

Poslaťod thom5s v Pia Júl 31, 2009 11:54 am

ja suhlasim s cudzincom je to dobryy napad :D postavit Aupark v centre ale ked sa bude Aurpark v kosiciach staviat tak to budu velke zapchy ktore zastavia cele mesto na 2-3 roky. :!:
thom5s
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Str Jún 17, 2009 9:04 pm

Re: Aupark

Poslaťod P.L v Sob Aug 01, 2009 10:14 am

Aupark sa zacne stavat na jesen tohoto roku.
Najprv pojde cesta az potom aupark pochopil som to tak.
Aupark Tower je realny a investor ho chce stavat napriek krize. Mal by mat 11 poschodi a nieco do 50 metrov.

zdroj: HB Reavis.
http://www.skyscrapercity.com
P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

Re: Aupark

Poslaťod P.L v Pon Aug 03, 2009 9:30 am

Košice porušili slobodný prístup k informáciám
BRATISLAVA/KOŠICE, 02.08.2009., 10:34 | SITA

Predmetom žiadosti bola zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosť Aupark Košice, spol. s r.o., obsahujúca citlivé záväzky.

Dóm svätej alžbety, Košice
Dóm svätej Alžbety v Košiciach na Hlavnej ulici.

Až po zásahu verejného ochrancu práv Mesto Košice sprístupnilo žiadateľovi informácie vo forme a rozsahu, ako požadoval a ako to ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
mna asi tresne :( :( :( :( :(
Ako vyplýva z listu kancelárie ombudsmana, ktorý má redakcia SITA k dispozícii, podľa šetrenia došlo konaním povinnej osoby k porušeniu základného práva na informácie.

Ako agentúru informoval sťažovateľ Karol Labaš, predmetom žiadosti bola zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosť Aupark Košice, spol. s r.o., obsahujúca citlivé záväzky. „Zmluvou sa zmluvné strany nevypovedateľne zaviazali k súčinnosti pri nadobudnutí vlastníckeho alebo podobného práva k pozemku vo vlastníctve spoločnosti Realman s.r.o. Nevysporiadanie pozemku bráni výstavbe obchodno-zábavného centra Aupark v naplánovanom umiestnení a rozsahu,“ informoval Labaš.

Mesto opakovane odmietlo poskytnúť informáciu o zmluve. Zámienkou pre trojnásobné odmietnutie žiadosti bola požiadavka mesta, aby žiadateľ spresnil, o ktorú časť zmluvy má záujem. Takáto požiadavka nemá oporu v zákone a žiadateľ na ňu nepristúpil.

Podľa ombudsmana, Košice žiadateľovi vyhoveli až po vyše troch mesiacoch od prevzatia žiadosti, čím mnohonásobne prekročilo 8-dňovú zákonom stanovenú lehotu na jej vybavenie. Mesto zo zákona o verejnom ochrancovi práv musí v dvadsaťdňovej lehote informovať ombudsmana o opatreniach prijatých k náprave.
P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

Re: Aupark

Poslaťod cudzinec v Pon Aug 03, 2009 9:53 am

zdá sa, že mesto chce za každú cenu urýchliť výstavbu Auparku...i keď metódy ktoré používa su vskutku zarážajúce, alebo sa mýlim?
cudzinec
 
Príspevky: 42
Registrovaný: Str Apr 09, 2008 3:48 pm

Re: Aupark

Poslaťod P.L v Pon Aug 03, 2009 9:00 pm

jj nemilis sa dufam ze to nespomali stavbu
P.L
 
Príspevky: 30
Registrovaný: Pia Jún 19, 2009 6:24 pm

PredchádzajúciĎalší

Späť na Obchodné centrá

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron